"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เรื่องการรับบุคลากร
9 กันยายน 2564
ประกาศสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เรื่องการรับบุคลากร
มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
27 กรกฎาคม 2564
มหาลัยปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่ 12 ก.ค. - 1 ส.ค. 26564
จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ หนังสือระลึกในวาระ 87 ปี
27 มิถุนายน 2564
หนังสือที่ระลึกในวาระ 87 ปี ธรรมศาสตร์ 27 มิถุนายน 2477-2564
วิดิโอแนะนำ
"จากพี่ถึงน้อง ใช้ชีวิตอย่างไรในรั้ว มธ. " ความห่วงใยจากพี่ๆระดับแถวหน้าของTU.
รายการ สินค้าของที่ระลึก
  • เสื้อโปโล 86 ปี ธรรมศาสตร์ สีเทา (ผู้หญิง)
  • เสื้อโปโล 86 ปี ธรรมศาสตร์ สีเทา (ผู้ชาย)
  • เสื้อโปโล  86 ปี ธรรมศาสตร์ สีขาว (ผู้หญิง)
  • เสื้อ 85 ปี ธรรมศาสตร์ (ผู้ชาย)
  • เสื้อ โปโล สีดำ ธรรมจักร(ผู้ชาย)
Member
162 ศิษย์เก่า และ 49 บุคคลทั่วไป