กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ประนอม  โฆวินวิพัฒน์    

อดีตประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ และที่ปรึกษา

กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์

               “กองทุนนี้ ควรจะมีคู่กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

                                การมีอยู่ของกองทุนทำบุญวันเกิด

          อันเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ที่สอนให้เรารักประชาชน 

สนใจบริจาค: http://www.relations.tu.ac.th/news/detail.aspx?id=996&cid=1