บัตรเครดิตธรรมศาสตร์ “ใช้จ่ายผ่านบัตรทุกบาท ธรรมศาสตร์พัฒนา”

เนื่องจากในปัจจุบันนี้การศึกษาได้ทวีความสำคัญยิ่งๆ ขึ้นในการพัฒนาประเทศทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา และหนึ่งในบทบาทหน้าที่อันสำคัญของมหาวิทยาลัย คือ การทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ แต่ในขณะเดียวกันความจำเป็น ภาระ และหน้าที่ขอมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ก็เพิ่มมากขึ้นทุกขณะ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้สามารถยืนหยัดทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ในการออกไปรับใช้ประเทศชาติ สมดังเจตนารมณ์ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยได้อย่างยั่งยืนตลอดไป สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ฯ จึงเป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรกับมหาวิทยาลัย และเป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่ระดมทุนทรัพย์ เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อม ที่จะรองรับการเปลี่ยนได้ทุกรูปแบบในอนาคต

     บัตรเครดิตร่วมธรรมศาสตร์-กสิกรไทย จึงเป็นหนึ่งในรูปแบบกิจกรรม ที่สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ได้ร่วมกับธนาคารกสิกรไทยจัดทำขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ศรัทธาต่อมหาวิทยาลัย และต้องการเห็นความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมโดยการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกบัตรเครดิตร่วมธรรมศาสตร์-กสิกรไทย

ใช้จ่ายผ่านบัตรทุกบาท ธรรมศาสตร์พัฒนา

     ทุกครั้งที่ท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตร่วมธรรมศาสตร์-กสิกรไทย ไม่ว่าจะเป็นการชำระค่าสาธารณูปโภค (น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำรงชีวิตประจำ คือ การมีส่วนร่วมสนับสนุนให้ธนาคารกสิกรไทยจัดสรรเงินส่วนหนึ่ง ตามสัดส่วนการใช้จ่ายของท่านให้แก่ทางมหาวิทยาลัย ซึ่งเสมือนท่านได้มีส่วนช่วยเหลือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหากท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ฯ มากขึ้นเท่าใด มหาวิทยาลัยก็จะได้รับเงินจัดสรรจากธนาคารกสิกรไทยในอัตราร้อยละที่สูงยิ่งขึ้น

     นอกจากนี้การสมัครเป็นสมาชิกบัตรเครดิต ฯ ของท่าน ยังมีส่วนให้ธนาคารกสิกรไทยจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้อีกส่วนหนึ่งด้วย

เงินบริจาคทุกบาทเพื่อธรรมศาสตร์ของเรา

เงินจัดสรรที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับจากธนาคารกสิกรไทย มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรเพื่อ
1) เป็นทุนการศึกษาแก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของหน่วยงาน หรือคณะ หรือมหาวิทยาลัย
2) สนับสนุนการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน ฯ และชุมนุม ชมรมต่าง ๆ ของนักศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อประชาคมธรรมศาสตร์ และสังคม