สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์

เกี่ยวกับสำนักงาน

วิสัยทัศน์

  ศูนย์กลางสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ จรรโลงธรรมศาสตร์ สู่ความยั่งยืน

พันธกิจ

  1. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับศิษย์เก่าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  2. ประสานความร่วมมือกับกลุ่มศิษย์เก่า/ชมรม/สมาคม/ชุมชน ในการจัดกิจกรรมสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม
  3. เป็นแกนกลางสานความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มศิษย์เก่า/ชมรม/สมาคม/ชุมชนและนักศึกษาปัจจุบัน
  4. ทำหน้าที่บริหารและจัดการงานของสำนักงานและสภาธรรมศาสตร์สัมพันธ์ 
บทบาท
  1. สร้างสานความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า และประชาคมธรรมศาสตร์
  2. รณรงค์หารายได้ เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา และสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
  3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมของสำนักงานและมหาวิทยาลัย
  4. สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อศิษย์เก่าและสังคม 
แผนกลยุทธ์
  1. การสร้างเครือข่ายเข้มแข็ง
  2. การสร้างรายได้
  3. การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
  4. การดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล 
ความเป็นมาสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์

   สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่ไม่ใช่ส่วนราชการ จัดตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2544 เพื่อจรรโลงความดีงามและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในความเป็นจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และเสริมสร้างความสามัคคี ความผูกพันระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า นักศึกษา ตลอดจนการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันและสังคม ต่อมา “สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ.” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์” ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559 เพื่อขยายขอบข่ายให้กว้างขวางไปถึงประชาคมธรรมศาสตร์

วัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ

   1. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับสมาคม ชมรม กลุ่ม และองค์กรของศิษย์เก่า และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า

   2. ทำหน้าที่รณรงค์ระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และสำนักงาน

   3. จัดกิจกรรมและบริการด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและสำนักงาน

   4. เพื่อสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า สถาบัน และสังคม

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานฯ

นอกเหนือจากการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ข้างต้นแล้ว สำนักงานยังมีอำนาจหน้าที่กระทำการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วยคือ

   1. จัดหาทุนการศึกษาและทุนในการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและสำนักงานจากศิษย์เก่าผู้มีจิตศรัทธา องค์กรศิษย์เก่า องค์กรของรัฐและเอกชน และประชาชนโดยทั่วไป

   2. ทำข้อตกลงเข้าดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมและบริการต่างๆ ภายในวัตถุประสงค์ของสำนักงาน รวมทั้งทำความตกลงและรับค่าตอบแทนการดำเนินงานดังกล่าวด้วย

   3. ดำเนินการและจัดให้บริการทางด้านการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมาย สัญลักษณ์ และตราของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   4. ร่วมมือกับ สมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐหรือเอกชน ในการเผยแพร่ความรู้และวิชาการแขนงต่างๆ รวมทั้งการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และสาธารณชน

   5. รวบรวมและจัดทำทำเนียบนามและที่อยู่ของศิษย์เก่า เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล และประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัย

   6. จัดพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

   7. จัดหารายได้ในการดำเนินงานของสำนักงานจากการลงทุน การจัดกิจกรรม การให้บริหารต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของสำนักงาน

   8. ดำเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

ท่านสามารถติดต่อสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ที่

สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ 2

ถนนพระจันทร์

เขตพระนคร

กรุงเทพฯ 10200

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์

02-613-3777

โทรสาร

02-613-2043

E-mail

tu-relations@tu.ac.th

Facebook : http//www.facebook.com/THAMMASATRELATIONS