เครือข่ายแต่ละพื้นที่

สมาคมธรรมศาสตร์นครราชสีมา

สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่ไม่ใช่ส่วนราชการ จัดตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2544 เพื่อจรรโลงความดีงามและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในความเป็นจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และเสริมสร้างความสามัคคี ความผูกพันระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า นักศึกษา ตลอดจนการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันและสังคม ต่อมา “สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ.” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์” ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559 เพื่อขยายขอบข่ายให้กว้างขวางไปถึงประชาคมธรรมศาสตร์

คณะกรรมการ

นายธารเกษม วนิชจักร์วงศ์ กรรมการ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย กรรมการ

นางสาวนิภาพรรณ แสงอินทร์ กรรมการ

บุคลากร

นายพัฒนพงศ์ รานุรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายศรวุฒิ ปิงคลาศัย ผู้อำนวยการสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์

นางชิไลพร ทองเขาล้าน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอมรรัตน์ สิทธิมงคลชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์)

นางสาวจิตรานันท์ เหลืองพิริยะชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริขวัญ ปิ่นทอง แม่บ้านและธุรการ

นางสาวกันติชา บุญทวี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์)

นายณัฐพงศ์ ศศะสมิต กรรมการ

บอร์ดบริหาร

angle กรรมการบริหาร