"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ ๘๓


เนื่องในโอกาสครบรอบ 83 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ในวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้จัดพิธีมอบเหรียญจักรพรรดิมาลา เข็มเกียรติยศ โล่เกียรติยศ โล่เกียรติคุณ ณ เวทีหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หอประชุมใหญ่) 
 

สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ขอแสดงความยินดีแด่ ศิษย์เก่าดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยทุกท่าน
Member
201 ศิษย์เก่า และ 56 บุคคลทั่วไป