"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 82 ปี


เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงาน วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี ณ หอประชุมศรีบูรพา  มีการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าเพื่อความเป็นศิริมงคลและมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นให้กับผู้ที่ทำคุณงามความดี สนับสนุน และสร้างชื่อเสียง ให้กับมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นประธานในพิธี
Member
195 ศิษย์เก่า และ 55 บุคคลทั่วไป