"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์


รองศาสตราจารย์ประนอม  โฆวินวิพัฒน์    

อดีตประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ และที่ปรึกษา

กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์               "กองทุนนี้ ควรจะมีคู่กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

                                การมีอยู่ของกองทุนทำบุญวันเกิด

          อันเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ที่สอนให้เรารักประชาชน 


สนใจบริจาค: http://www.relations.tu.ac.th/news/detail.aspx?id=996&cid=1

Member
205 ศิษย์เก่า และ 56 บุคคลทั่วไป