"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เรื่องการรับบุคลากร


สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์มีความประสงค์จะรับบุคลากรในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงาน จำนวน 1 อัตราดาวน์โหลด
>> แบบฟอร์มใบสมัครรายละเอียด >> ประกาศสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์เรื่อง การรับบุคลากรกำหนดรับสมัคร >> ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2564  ประกาศผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก >> ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564  ประกาศผลการสัมภาษณ์  >> วันที่ 25 ตุลาคม 2564 บนเว็บไซต์สำนักงาน  www.relations.tu.ac.th และจะติดต่อทางโทรศัพท์หรืออีเมล์สอบถามรายละเอียดได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2613-3777 (คุณจิตรานันท์)

Member
192 ศิษย์เก่า และ 52 บุคคลทั่วไป