"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ หนังสือระลึกในวาระ 87 ปี


หนังสือที่ระลึกในวาระ 87 ปี ธรรมศาสตร์
27 มิถุนายน 2477-2564

-------------------------

โอวาทของผู้ประศาสน์การศาสตราจารย์ : ดร.ปรีดี พนมยงค์

ธรรมศาสตร์มีสรีภาพทุกตารางนิ้ว : สัญญา ธรรมศักดิ์

ธรรมศาสตร์กับการเมือง : ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ธรรมศาสตร์คืออะไรและอะไรคือธรรมศาสตร์ : บุญชู โรจนเสถียร

 


Download >>  [ คลิก ]
Member
192 ศิษย์เก่า และ 52 บุคคลทั่วไป