"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา(เพิ่มเติม) กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา(เพิ่มเติม) กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563


 

หมายเหตุ  : 

1.ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา แจ้งยืนยันการรับทุนและเข้าปฐมนิเทศได้ที่ คุณอมรรัตน์ สิทธิมงคลชัย ทางโทรศัพท์ 0-2613-3777, 086-542-5791 ภายในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

 

2.ให้นักศึกษาทุกคนที่ยืนยันการรับทุนฯ เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนฯ ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00-17.00 น. ณ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 2 ห้องอบรมสัมมนา 201 (การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา)

Member
153 ศิษย์เก่า และ 47 บุคคลทั่วไป