"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศสมัครรับทุนการศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563


ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่1 เพื่อขอรับทุนการศึกษา กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

โดยให้ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรคลิกอ่าน >> คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานประกอบการสมัครขอทุนการศึกษา

คลิกอ่าน >> กำหนดการรับสมัครทุนการศึกษา

คลิกอ่าน >> คำชี้แจง

คลิกอ่าน >> คำรับรองคุณสมบัติขอรับทุนการศึกษาสมัครออนไลน์เท่านั้น  >> http://www.relations.tu.ac.th


หมายเหตุ   

- ก่อนกรอกใบสมัครให้เปิดลิ้งค์ผ่าน web browser ที่เป็น  google chome, firefox, internet explorer


- เมื่อกรอกใบสมัครครบถ้วนแล้ว “อย่าลืม PRINT ใบสมัครพร้อม SAVE FILE เก็บไว้เป็นหลักฐาน ก่อนกด "ตกลง” เนื่องจากใบสมัครไม่สามารถ PRINT ย้อนหลังได้"

-การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อระบบแสดงข้อความว่า “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” เท่านั้นMember
169 ศิษย์เก่า และ 49 บุคคลทั่วไป