"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
"โครงการการดูแลสุขภาพตาสำหรับประชาคมธรรมศาสตร์"
โดยคุณ : ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ชมรมผู้เกษียณ มธ. เมื่อ 21 กรกฎาคม 2020 : 10:39:42  

Member
169 ศิษย์เก่า และ 49 บุคคลทั่วไป